ارتباط با شرکت صنعتی کیمیدارو

1

آدرس

کیلومتر 3 جاده تهران آبعلی

کد پستی

1746773611

1

تلفن تماس

77330300- 77330291

فکس

77336458

1

ایمیل

office@chemidarou.com

صندق پستی

16575/361

1

امور مشتریان

77141860

1

واحد سهام

77330300 داخلی 284-289

1

فروش شیمیایی

77335115