کمیته حسابرسی

اعضای کمیته حسابرسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر داریوش حشمت رئیس کمیته
2 دکتر ساسان مهرانی عضو کمیته
3 دکتر حمیدرضا بهشتی عضو کمیته
4 دکتر مهدی حنطه عضو کمیته