معرفی کیمیدارو

 

 

در سال 1344 با نام شرکت صنعتي هوخست (سهامي خاص) تاسيس و تحت شماره 10080 به ثبت رسيده و در سال 1360 بدنبال تغيير مالکيت ، به شرکت صنعتي کيميدارو ( سهامي خاص ) تغيير نام داده است.