سهامداران

نام سهامدار درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو 53/75 %
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پورا طب 14/29 %
شرکت سرمایه‌گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان 2/40 %
شرکت رادیس 1/90 %
بانک ملی ایران 1/07 %
سایر سهامداران 27/40 %